ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ -ΠΑΝΤΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΤΕΧΕΤΕ

Αγαπητέ Μάρτυρα του Ιεχωβά.

Θέλουμε να σου πούμε ορισμένες αλήθειες από τον Λόγο του Θεού σχετικά με την σωτηρία σου. Πρόσεξε τες. Αν πιστεύεις ότι έχεις την αλήθεια δεν πρέπει να φοβάσαι την έρευνα! Η οργάνωση σου στο βιβλίο «Μπορείτε να ζείτε…» σελ. 31 το ομολογεί καθαρά: «Επειδή πολλές θρησκείες σήμερα δεν κάνουν το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε απλώς να δεχτούμε σαν δεδομένο ότι οι διδασκαλίες της θρησκευτικής οργανώσεως στην οποία ανήκουμε συμφωνούν με τον Λόγο του Θεού. Απλώς και μόνο επειδή μια θρησκεία χρησιμοποιεί τη Βίβλο, δεν αποδεικνύει ότι όλα όσα διδάσκει και εφαρμόζει βρίσκονται στη Βίβλο. Είναι σπουδαίο να εξετάσουμε εμείς οι ίδιοι αν αυτά βρίσκονται στη Βίβλο ή όχι».

Αυτό θα κάνουμε στο άρθρο αυτό.

1. Εσύ πιστεύεις ότι οι πιστοί του Θεού χωρίζονται σε δύο τάξεις. Μόνο 144.000 θα ζήσουν στον ουρανό και οι υπόλοιποι θα ζήσουν εδώ στη γη. Δηλαδή πιστεύεις ότι δύο είναι οι κλήσεις: η ουράνια και η επίγεια. Όμως πρόσεξε τι λέει ο Θεός:«Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μιαν ελπίδα της προσκλήσεως σας» -ΕΦΕΣ. στ΄ 4.Μόνο μια είναι η ελπίδα και η πρόσκληση του Θεού για όλους τους πιστούς. Δεν κάνει διαχωρισμό σε δύο τάξεις και δύο προσκλήσεις συνεπώς.

Και μην δέχεσαι την ερμηνευτική διαστρέβλωση του εδαφίου της Αποκάλυψης ζ 4, που λέει καθαρά ότι οι 144.000 είναι «εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ». Και στη συνέχεια παραθέτει τον αριθμό των σφραγισμένων κατά την διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ -ΑΠΟΚ. ζ 5-8. Άλλωστε η Εκκλησία δεν χωρίζεται σε 12 φυλές! Πρόσεξε το καλά αυτό.

2. Η Αγία Γραφή την μόνη διάκριση που κάνει ως προς τους ανθρώπους είναι σε σωσμένους και απωλεσμένους. «Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν εις τους σωζόμενους και εις τους απολλυμένους» -Β’ ΚΟΡ. β 15.

Αυτός που εκτελεί το θέλημα του Θεού «μέγας θέλει ονομασθή εν τη βασιλεία των ουρανών» -ΜΑΤΘ. ε 19-20. Ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού «θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών» -ΜΑΤΘ. ζ 21.

Τα εδάφια τα οποία λένε πως «οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γη» δεν αναφέρονται στην παρούσα γη, διότι «η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή» -Β’ ΠΕΤΡΟΥ γ 10. Αφορούν τη νέα γη: «Επειδή νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γην» -ΗΣΑΙΑΣ ξε 17.

Γι’ αυτό η πατρίδα στην οποία θέλανε να ζήσουν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν βρίσκεται εδώ, αλλά στον Ουρανό.

«Εν πίστει απέθανον ούτοι πάντες, μη λαβόντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ιδόντες αυτάς, και πεισθέντες, και εγκολπωθέντες, και ο-μολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τοιαύτα, δεικνύουσιν ότι ζητούσι πατρίδα. Και εάν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξ ης εξήλθον, ήθελον εύρει καιρόν να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν, τουτέστιν ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ· δια τούτο ο Θεός δεν επαισχύνεται αυτούς, να λέγηται θεός αυτών διότι ητοίμασε δι’ αυτούς πόλιν» -ΕΒΡ.ια 13-16.

Κι αυτοί θα βρίσκονται λοιπόν, στην βασιλεία των ουρανών!

«Πολλοί θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουσι καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών» -ΜΑΤΘ.η 11.

Ούτε ο «πολύς όχλος» θα ζήσει σ’ αυτή τη γη, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, γιατί βρίσκεται «ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν τω ναώ αυτού» -ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ζ 15. Κι ο θρόνος του Θεού δεν βρίσκεται στη γη. «Ο Κύριος εν τω ουρανώ έχει τον θρόνον αυτού» -ΨΑΛΜΟΣ ια 4. Γι’ αυτό και ο Ιωάννης τον πολύ όχλο τον είδε στον ουρανό κι όχι στη γη: «Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ» -ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ιθ 1. Κι όταν μιλάει η Γραφή «έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης» -ΡΩΜ. γ 4.

3. Και έρχεται το ερώτημα: «Τι να κάμωμεν δια να εργαζώμεθα τα έργα του Θεού; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις τούτον τον οποίον Εκείνος απέστειλε» -ΙΩΑΝ. ς 28-29. Ο Λόγος του Θεού διακηρύττει σαφέστατα πως «τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απωλεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» -ΙΩΑΝ. Γ 16.«Πας ο πιστεύων»! Χωρίς να διακρίνει δηλ. σε δύο κατηγορίες τους πιστεύοντες στον Χριστό. Κι ακόμα, διακηρύττει ότι όλοι «όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού» -ΙΩΑΝ. Α 12. Επομένως όλοι «οι πιστεύοντες εις το όνομα αυτού» γίνονται παιδιά του Θεού κι όχι μόνο 144.000! Καθένας που δέχεται τον Χριστό στην καρδιά του γίνεται παιδί του Θεού, χωρίς εξαίρεση. «Και τον ερχόμενον προς εμέ – λέει ο Χριστός – δεν θέλω εκβάλει έξω» -ΙΩΑΝ. ΣΤ 37.

Πρόσεξε τώρα, την περικοπή ΡΩΜΑΙΟΥΣ η 5-17. Εδώ ο Λόγος του Θεού διακρίνει τους ανθρώπους σε δύο τάξεις: στους ζώντες κατά την σάρκα και στους ζώντες κατά το Άγιον Πνεύμα. Οι πρώτοι έχουν το φρόνημα της σαρκός, οι δεύτεροι έχουν το φρόνημα του Πνεύματος. «Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν οι δε κατά το Πνεύμα, τα του Πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος· το δε φρόνημα του Πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλ’ ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν» -ΡΩΜ. η 5-8.

Είναι ολοφάνερο πως ή το φρόνημα της σαρκός θα έχεις ή το φρόνημα του Πνεύματος. Δεν υπάρχει ενδιάμεση, τρίτη, κατάσταση. Οι ζώντες κατά την σάρκα δεν μπορούν να κάνουν το θέλημα του θεού ακόμα κι αν θέλουν! Πρόσεξε το «Αλλ’ ουδέ δύναται». Μόνο αυτοί που έχουν το φρόνημα του Πνεύματος θα σωθούν, γιατί αυτό το φρόνημα «είναι ζωή και ειρήνη» σε αντίθεση με το φρόνημα της σαρκός που είναι «θάνατος».

Στη συνέχεια, ο Λόγος του Θεού λέει πως εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού «ούτος δεν είναι αυτού» -ΡΩΜ. η 9. Είναι λοιπόν, βασικό για την σωτηρία μας να έχουμε το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς, δεν ανήκουμε στον Χριστό.

Εσύ που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, ποιο φρόνημα έχεις; Το φρόνημα της σαρκός ή του Πνεύματος; «Διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε, αλλ’ εάν δια του Πνεύματος θανατώνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει» -ΡΩΜ. η 13. Αν ζεις κατά το Άγιο Πνεύμα τότε θα έχεις το φρόνημα του Πνεύματος και θα «ζήσεις»! Δεν θα απολεσθείς όπως όλοι όσοι δεν έχουν το φρόνημα του Πνεύματος.

4. Όμως, τώρα πρόσεξε τη συνέχεια του Λόγου του Θεού: «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, δια να φοβήσθε πάλιν, αλλ’ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν, Αββά ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, και κληρονόμοι· κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού» -ΡΩΜ. η 14-17.

Εφ’ όσον ζεις με το φρόνημα του Πνεύματος κι όχι με το φρόνημα της σαρκός, είσαι παιδί του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. Αν όμως δεν διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού, τότε έχεις το φρόνημα της σαρκός και «μέλλεις να αποθάνης» κατά τον Λόγο του Θεού, διότι το φρόνημα αυτό είναι «θάνατος», «έχθρα εις τον Θεόν επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται» και «όσοι είναι της σαρκός δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν».

Ναι, και για σένα είναι λοιπόν η ουράνια κληρονομιά αν γίνεις παιδί του Θεού. Κι αν κάποιοι άνθρωποι σου λένε πως δεν μπορεί σήμερα κανείς να γίνεις παιδί του Θεού, δείξ’ τους πως τότε είμαστε καταδικασμένοι στην απώλεια, αφού μόνο τα παιδιά του Θεού, δηλαδή οι ζώντες κατά το Πνεύμα θα σωθούν. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή οι ζώντες κατά την σάρκα, μέλλουν να απωλεσθούν.

Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους της πλάνης, λέει ο Ιησούς Χριστός: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί· διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων επειδή σεις δεν εισέρχησθε, ουδέ τους εισερχόμενους αφίνετε να εισέλθωσιν» -ΜΑΤΘ. κγ 13.

Ξαναμελέτησε αυτές τις αλήθειες φίλε ή φίλη. Και αν θέλεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. Μακάρι να σε φωτίσει ο Θεός να γνωρίσεις ότι μπορείς κι εσύ να γίνεις παιδί Του και να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών.

Ζητήστε τα δωρεάν έντυπα: ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ και ΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΔΙΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ;. Προσφέρουμε δωρεάν επίσης ένα τεύχος του περιοδικού Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Μανώλης Καλομοίρης

Κατακουζηνού 10 – 10677 ΑΘΗΝΑ

τηλ.6977831531. email: erevnitis@yahoo.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *