ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘ΑΡΠΑΓΗ’;

Η πλειοψηφία των διδασκάλων της ‘προθλιψιακής αρπαγής’ σήμερα, αγωνίζεται να πείσει ότι η θεωρία τους είναι βιβλική και η μόνη σωστή. Και για να το κάνουν αυτό συνδυάζουν εδάφια ανάμεικτα από Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και έπειτα ισχυρίζονται ότι η ‘αρπαγή προ της Μ.Θλίψης και του Αντίχριστου’ υποστηρίζεται από την Αγία Γραφή.
Δείτε για την σαφή βιβλική θέση στο θέμα το άρθρο αυτό: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ;.
Ας δούμε λοιπόν, για ιστορικούς λόγους επιπρόσθετα στην θεόπνευστη Γραφή τι μας αποκαλύπτουν για την πίστη των πρώτων Χριστιανών, οι Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές των δύο πρώτων αιώνων.

Διδαχή των Αποστόλων
“Γρηγορείτε για τη ζωή σας. Οι λύχνοι σας να μη σβήσουν και οι οσφύες σας να μη ξεσφιχθούν, αλλά γίνεσθε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώραν, κατά την οποίαν ο Κύριος μας έρχεται. Να συνάζεσθε συχνά εποικοδομώντας τις ψυχές σας. Δεν θα σας ωφελήση όλος ο χρόνος της πίστεώς σας, αν δεν αποδειχθήτε τέλειοι στους εσχάτους καιρούς. Στις έσχατες ημέρες θα πληθυνθούν οι ψευδοπροφήτες…Θα μεγαλώση η ανομία και θα ανάψη μίσος μεταξύ των ανθρώπων και θα διώξουν και θα παραδώσουν στον θάνατο ο ένας τον άλλο και τότε θα φανή ο κοσμοπλανευτής ως υιός του Θεού και θα κάμη σημεία και τέρατα και η γη θα παραδοθή στα χέρια του και θα κάνη ανόσια πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ έως τότε. Τότε θα μπει το γένος μας στην άνομη πυρά της δοκιμασίας και θα σκανδαλισθούν πολλοί και θα χαθούν, ενώ όσοι θα υπομείνουν μέσα στην πίστη τους θα σωθούν από αυτή την κατάρα. Και τότε θα φανούν τα σημεία της αλήθειας. Πρώτο σημείο θα είναι το ξετύλιγμα του ουρανού, δεύτερο φωνή σάλπιγγος και τρίτο ανάστασις νεκρών” (Διδαχή των Αποστόλων 16:1-5). Βλέπουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί πίστευαν ότι η Εκκλησία θα βρίσκεται εδώ όταν εμφανισθεί ο Αντίχριστος και ότι θα δοκιμασθεί η πίστη μας κατά την περίοδο εκείνη. Και η ανάσταση τοποθετείται ΜΕΤΑ τον Αντίχριστο.

Επιστολή Βαρνάβα
Εδώ διαβάζουμε: “Να μη αφήσουμε την ψυχή μας να χαλαρώσει, για να έχει περιθώριο να τρέχει μαζί με αμαρτωλούς και πονηρούς, για να μη γίνουμε όμοιοι μ’ αυτούς. Το τέλειο σκάνδαλο, για το οποίο έχει γραφεί, όπως λέει ο Ενώχ, πλησιάζει. Γι΄αυτό άλλωστε ο δεσπότης συντόμευσε τους χρόνους και τις ημέρες, για να βιαστεί ο αγαπημένος του να έρθει στην κληρονομία του…Γι’ αυτό να προσέχουμε κατά τις τελευταίες ημέρες. Διότι τίποτε δεν θα μας ωφελήσει όλος ο χρόνος της πίστεώς μας, εάν δεν αντισταθούμε τώρα στον παράνομο καιρό και στα μελλοντικά σκάνδαλα, όπως ταιριάζει στους υιούς του Θεού, για να μη μπορέσει να διεισδύσει ο Μαύρος (ο Αντίχριστος)” (Επιστολή Βαρνάβα 4:2-3,9). Και εδώ καλούνται οι χριστιανοί να προσέχουν, διότι θα δοκιμασθούν σκληρά στις έσχατες ημέρες, ώστε να μη παγιδευτούν από τον Αντίχριστο. Κι εδώ βλέπουμε, ότι οι αρχαίοι χριστιανοί πίστευαν ότι θα περάσουν μέσα απ’ την Μεγάλη Θλίψη και την περίοδο του Αντίχριστου. Καμιά θεωρία ‘αρπαγής πριν την Θλίψη’ δεν εμφανίζεται.

Ποιμήν του Ερμά
Σε άλλο πρωτοχριστιανικό κείμενο διαβάζουμε: “Να επιμείνετε λοιπόν όσοι εργάζεσθε τη δικαιοσύνη και να μη ρέπετε πότε εδώ και πότε εκεί, για να εισέλθετε μαζί με τους αγίους αγγέλους. Είστε μακάριοι εσείς που υπομένετε τη Θλίψη τη Μεγάλη που έρχεται, και όσοι δεν θα αρνηθούν τη ζωή τους. Διότι ο Κύριος ορκίστηκε στον Υιό του, ότι εκείνοι που αρνήθηκαν τον Κύριό τους, θα τους απορρίψει από τη ζωή τους, αυτούς δηλαδή που τώρα πρόκειται να αρνηθούν τις μέρες που έρχονται..” (Ποιμήν Ερμά, Όρασις 2:2:7-8). Οι χριστιανοί πρόκειται να περάσουν μέσα στη Μεγάλη Θλίψη και θα προκληθούν να αρνηθούν τον Χριστό. Γι’ αυτό είναι μακάριοι, όλοι όσοι θα υπομείνουν και θα παραμείνουν πιστοί στον Κύριό τους.

Ιουστίνος ο Μάρτυρας
Εδώ διαβάζουμε: “Ασυλλόγιστοι, μη αντιλαμβανόμενοι ό,τι έχει αποδειχθή δι’ όλων των λόγων, ότι έχουν προαγγελθή δηλαδή δύο παρουσίαι αυτού. Μια μεν κατά την οποίαν έχει κηρυχθή ‘παθητός και άδοξος και άτιμος και σταυρούμενος’, η δε δευτέρα κατά την οποίαν θα παρουσιασθή με δόξαν από τους ουρανούς, όταν και ο Άνθρωπος της Αποστασίας, ο οποίος λαλεί και εις τον ύψιστον έξαλλα, τολμήση να ενεργήση επί της γης άνομα εις ημάς τους Χριστιανούς…” (Ιουστίνος ο Μάρτυρας, Διάλογος προς Τρύφωνα, 110:2). Οι χριστιανοί θα διωχθούν από τον Αντίχριστο και ο Ιησούς θα επιστρέψει στη Γη, ΜΕΤΑ την εμφάνιση του Αντίχριστου.

Ιππόλυτος
Εδώ διαβάζουμε: “Αλλ’ επειδή καιρός λοιπόν απαιτεί προς τα προκείμενα,…δίκαιον εστίν εφαψαμένους αυτών των θείων γραφών επιδείξαι δι’ αυτών, τις και ποταπή η του αντιχρίστου παρουσία, …, θλίψιν δε και διωγμόν επί τους αγίους επεγερεί, και πως εαυτόν δοξάσει ως θεόν, τις δε τούτου η συντέλεια, πως δε η επιφάνεια του Κυρίου αποκαλυφθήσεται απ’ ουρανού...” (Ιππόλυτου, Περί Χριστού και Αντιχρίστου, 5). Ο Ιππόλυτος συνεχίζει παρακάτω: “τι φησίν ο προφήτης; ‘το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου ποιήσει μετ’ αυτών πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς’ δια το μη θέλειν αυτούς δόξαν δούναι τω αντιχρίστω – τουτέστι το αναφυέν μικρόν κέρας- ος επαρθείς λοιπόν τη καρδία άρχεται εαυτόν υψούν και δοξάζειν ως θεόν, διώκων τους αγίους και βλασφημών τον Χριστόν” (ο.π.π. 47). Και: “ταύτα γαρ ούτω και αυτός (ο Αντίχριστος) τεχνάζεται, κατά πάντα θλίβειν τους αγίους θέλων, λέγει γαρ ο προφήτης και απόστολος ‘ώδε ο νους ο έχων σοφίαν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου’…ούτε πάλιν αγνοείν ότι μη άλλως δύναται λέγεσθαι, ‘έχοντας δε το μυστήριον του Θεού εν καθαρά καρδία’ μετά φόβου φυλάσσειν πιστώς τα υπό των μακαρίων προφητών προειρημένα, ίνα γινομένων αυτών προειδότες μη σφαλλώμεθα. Των γαρ καιρών επιγενομένων και αυτός περί ου ταύτα προείρηται (ο Αντίχριστος) φανερωθήσεται και το όνομα δήλως πάσι σημανθήσεται” (ο.π.π. 50). Παρακάτω λέει ο Ιππόλυτος: “Περί μεν του διωγμού και της θλίψεως της γινομένης επί την Εκκλησίαν υπό του αντικειμένου και Ιωάννης φησίν, ‘και είδον σημείον μέγα και θαυμαστόν, γυναίκα περιβεβλημένην τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα,…και ότε είδεν ο δράκων, εδίωξε την γυναίκα ήτις έτεκε τον άρσενα…’. Την μεν ουν ‘γυναίκα την περιβεβλημένην τον ήλιον’ σαφέστατα την Εκκλησίαν εδήλωσεν, ενδεδυμένην τον λόγον τον πατρώον υπέρ ήλιον λάμποντα, ‘σελήνην’ δε λέγων ‘υποκάτω των ποδών αυτής’ δόξη επουρανίω ως σελήνην κεκοσμημένην. Το δε λέγειν ‘έπάνω της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα’ δηλοί τους δώδεκα αποστόλους, δι’ ων καθίδρυται η εκκλησία” (ο.π.π. 60-61). Και το τελευταίο απόσπασμα από τον Ιππόλυτο είναι αυτό: “Τούτων ουν εσομένων, αγαπητέ, και της μιας εβδομάδος εις δύο μερισθείσης και του ‘βδελύγματος της ερημώσεως’ τότε αναφανέντος, και των δύο προφητών και προδρόμων του Κυρίου τον ίδιον δρόμον τελειωσάντων και του σύμπαντος κόσμου εις συντέλειαν λοιπόν ερχομένου, τι περιλείπεται αλλ΄η επιφάνεια του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού απ’ ουρανών, ‘εις ον ηλπίκαμεν’ ος επάξει την εκπύρωσιν και την δκαιοκρισίαν πάσι τοις απειθήσασιν αυτώ, λέγει γαρ ο Κύριος, ‘αρχομένων δε τούτων γίνεσθαι, ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών, ότι ήγγικεν η απολύτρωσις υμών’ και ‘θριξ εκ της κεφαλής υμών ου μη απόληται‘” (ο.π.π. 64). Σε όλα αυτά τα γραπτά του Ιππόλυτου, βλέπουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί πίστευαν σταθερά και ομόφωνα, ότι η Εκκλησία θα περάσει από την Μεγάλη Θλίψη και τους διωγμούς του Αντίχριστου. Και ότι η μόνη τους ελπίδα είναι η Επιστροφή του Κυρίου, η οποία θα γίνει ΜΕΤΑ τον Αντίχριστο, κι όχι κάποια ‘μυστική Αρπαγή’ που δήθεν θα γίνει πριν την Μεγάλη Θλίψη, όπως πιστεύουν πολλοί σύγχρονοι Προτεστάντες.

Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου
Είναι φανερό λοιπόν, ότι τους τρεις από αυτούς τους φονεύει αυτός που πρόκειται να έλθη (ο Αντίχριστος) και οι υπόλοιποι θα υποταγούν σε αυτόν και ο ίδιος είναι ο όγδοος μεταξύ αυτών. Θα λεηλατήσουν τη Βαβυλώνα, θα την κατακαύσουν με φωτιά, θα δώσουν τη βασιλεία της στο θηρίο και θα καταδιώξουν την Εκκλησία. Αλλά μετά θα τους εξαφανίση ο Κύριος όταν έλθη…Θα επακολουθήση δε και άλλος μεγάλος κίνδυνος για όσους από πριν εξέλαβαν εσφαλμένα το όνομα του αντιχρίστου. Αν αυτοί μεν νομίζουν πως έχει άλλο όνομα και εκείνος έλθη με άλλο, εύκολα θα τους εξαπατήση, αφού δεν θα έχει έλθει ακόμη εκείνος που πρέπει να τον αποφεύγουν…Είναι λοιπόν, ασφαλέστερο και πιο ακίνδυνο να περιμένωμε την έκβασι της προφητείας, παρά με εικασίες να προσπαθούμε να βρούμε ή να μαντεύσωμε το όνομα. Είναι δε δυνατό να βρούμε πολλά ονόματα που έχουν τον ίδιο αριθμό. Παρά ταύτα, όμως, παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Διότι αν βρίσκουμε πολλά ονόματα που έχουν αυτόν τον αριθμό, πρέπει να ερευνήσωμε ποιο από αυτά θα πάρη ο αντίχριστος όταν έλθη…Έδειξε τον αριθμό του ονόματος, για να φυλαγώμαστε από αυτόν, όταν έλθη, αφού γνωρίζουμε ποιος είνε…Όταν αυτός ο αντίχριστος θα έχη ερημώσει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, βασιλεύοντας τρία χρόνια και έξη μήνες, και θα καθίσει στο ναό των Ιεροσολύμων, τότε θα έλθη ο Κύριος από τους ουρανούς επι των νεφελών και εν τη δόξη του Πατρός. Εκείνον μεν (τον Αντίχριστο) και όσους υπακούουν σε αυτόν θα τους στείλη στη λίμνη του πυρός. Στους δικαίους, όμως, θα φέρη τους χρόνους της βασιλείας, δηλαδή, την ανάπαυσι, την εβδόμη ημέρα που αγίασε…” (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ 5ο , ΚΣΤ 1, Λ 1,3,4, Μετάφραση υπό αρχιμ. Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη, 1991). Και στα λόγια του Ειρηναίου είναι ολοφάνερη η πίστη των πρώτων χριστιανών στο ότι θα βρίσκεται η Εκκλησία επί γης στη περίοδο του Αντίχριστου, και ότι η επιστροφή του Κυρίου τοποθετείται ΜΕΤΑ την περίοδο αυτή, κι όχι πριν.
Οι μαρτυρίες όλων των κειμένων της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας, αποδεικνύουν ότι δεν πίστευαν στην ‘αρπαγή προ της Μ.Θλίψης και του Αντίχριστου’. Η μοντέρνα θεωρία περί ‘προθλιψιακής αρπαγής’ είναι εφεύρημα του 19ου αιώνος κι όχι η πίστη της Αγίας Γραφής και της πρώτης Εκκλησίας!

Μανώλης Καλομοίρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *