Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΣΤΕΛΝΕ ΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ

-Του David McCann-

Αυτός ο λόγος για να πιστέψουμε την ύπαρξη Αρπαγής προ της Θλίψεως είναι κατά πολύ ο πιο επικίνδυνος. Έχει σχέση με τον αληθινό χαρακτήρα του ίδιου του Θεού. Πολλοί πιστοί, ακόμα και άνθρωποι με τους οποίους έχω συζητήσει αυτό το θέμα προσωπικά, επιμένουν ότι ο δικός τους «Θεός» απλά δεν θα το επέτρεπε. Αυτό όμως που λένε, είναι μόνο το ότι ο Θεός τους δεν είναι ο Άγιος Θεός του Ισραήλ ούτε ο Βασιλεύς των Βασιλέων ή ο Κύριος των Κυρίων.

 Οι Αμερικανοί Χριστιανοί απλά δεν καταλαβαίνουν τι πραγματικά είναι η Θλίψη. Παρακολουθήστε τις ειδήσεις και διαβάστε τις εφημερίδες. Στη Μέση Ανατολή υπάρχουν χώρες όπου θα σας βασανίσουν εάν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, ναι, ακόμα και σήμερα. Κι όμως, από τη μεριά τη δική μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές Εκκλησίες επιμένουν ότι οι δύσκολοι καιροί απλά δεν είναι γι’ αυτές. Η απόλυτη και ασυμβίβαστη αλήθεια είναι ότι οι Χριστιανοί ΘΑ περάσουν δύσκολους καιρούς.

Ιωάν. ιζ:15 : «Δεν παρακαλώ να σηκώσης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πονηρού.» [όλα τα εδάφια στο άρθρο αυτό, είναι από την Μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Ν.Βάμβα]

Πράξεις ιδ:22 : «…επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμμένωσιν εις την πίστιν και διδάσκοντες ότι διά πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Θεού.»

Μάρκ. ιγ:9 : «Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς· διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια και εις συναγωγάς θέλετε δαρθή και ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε σταθή ένεκεν εμού, προς μαρτυρίαν εις αυτούς.»

Ματθ. κδ:9 : «Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει· και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου.»

Ιωάν. ις:33 : «ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε· εγώ ενίκησα τον κόσμον.»

Ρωμ. η:35 : «Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;»

Α’ Θεσσαλον. γ:4 : «Διότι, ότε ήμεθα παρ’ υμίν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλλομεν να υποφέρωμεν θλίψεις, καθώς και έγεινε και εξεύρετε.»

Κοιτάζοντας στην ιστορία της Αγίας Γραφής, βλέπουμε ότι ο Θεός πάντοτε είχε το χέρι του πάνω στον λαό του, καθώς περνούσε ΜΕΣΑ από τη θλίψη. Ο Νώε πέρασε ΜΕΣΑ από τον κατακλυσμό. Η Κιβωτός δεν Άρπαξε τους ανθρώπους στον ουρανό, όπως το κάνουν να φαίνεται πολλοί οπαδοί της προ-της-Θλίψεως θεωρίας. Ο Δανιήλ πέρασε ΜΕΣΑ από τον λάκκο των Λεόντων και δεν Αρπάχθηκε έξω από αυτόν. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ κι ο Αβδέ-νεγώ πέρασαν ΜΕΣΑ από το πυρ και δεν Αρπάχθηκαν έξω από αυτό. Ο λαός του Θεού πέρασε ΜΕΣΑ από τις πληγές, όταν αυτές ξεχύνονταν πάνω στην Αίγυπτο και δεν Αρπάχθηκε έξω από αυτές. Μάλιστα, είναι φανερό ακριβώς το εξής, κοιτάζοντας την ιστορία, ότι ο Θεός είναι πιο πιθανό να στείλει κάποιον ΜΕΣΑ από κάτι, αντί να τον παραχαϊδεύει και να λέει: «Ωωω, μωρό μου, αυτό είναι πολύ σκληρό για σένα; Δεν σου αρέσει; Έλα, άσε με να σε βγάλω από αυτό.» Δεν νομίζω ότι ο Θεός σκόπευε να κάνει οποιονδήποτε πνευματικά μαλθακό.

 Ο Ιωάννης ήταν ένας μαθητής. ΓΝΩΡΙΖΕ τον Ιησού στην πραγματικότητα, περπατούσε μαζί του κάθε μέρα, τον ακολουθούσε, ήταν κοντά του. Και τι του συνέβη; Κυριολεκτικά τον έβρασαν μέσα σε λάδι, προσπαθώντας να τον σκοτώσουν. Έπειτα, όταν εκείνος δεν πέθαινε, τον πέταξαν στη Νήσο της Πάτμου, όπου συνέγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο Ιωάννης μάς καθιστά γνωστό ότι είναι «συγκοινωνός» μας, όταν πρόκειται για θλίψη:

 Αποκάλυψη α:9 : «Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψιν και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού, ήμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω, διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.»

 Έχω ακούσει ακόμα και κάποιον να λέει ότι ένα εμφύτευμα μικροτσίπ που θα μπορούσε να τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά, δεν είναι το σημείο του θηρίου, απλά επειδή δεν έχει λάβει ακόμη χώρα η αρπαγή. Είναι πραγματικά ανόητο για κάποιον να θέσει σε κίνδυνο την αιώνια τύχη του, εξαιτίας κάποιας ΑΣΤΗΡΙΚΤΗΣ θεωρίας για αρπαγή πριν από τη Θλίψη, η οποία δεν έχει καν την ηλικία της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου. Και τι θα συμβεί εάν η άποψη του οπαδού αυτής της προ-της-Θλίψεως θεωρίας είναι λανθασμένη και πολλοί επονομαζόμενοι «Χριστιανοί» λάβουν το χάραγμα;

Αποκάλυψη ιδ:9-11 : «Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων μετά φωνής μεγάλης, Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού· και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων· και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού.»

 Βλέπουμε εδώ ότι όποιος λάβει το χάραγμα του θηρίου θα τιμωρηθεί με βασανισμό αιωνίως. Κοιτάξτε το τελευταίο υπογραμμισμένο μέρος του Βιβλικού χωρίου πιο πάνω. Απλά φανταστείτε το, να βρισκόσαστε σε διαρκή βασανισμό, μέρα και νύχτα, χωρίς ανάπαυση στους αιώνες των αιώνων. Το να πετάξετε απερίσκεπτα τη σωτηρία σας εξαιτίας κάποιας Αρπαγής που θα γίνει πριν από τη Θλίψη, έχει εξωφρενικό κόστος.

 Αρχικά, δεν είχα σκοπό να προσθέσω αυτό το επιχείρημα, αφού ολόκληρη η βάση του πράγματος πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με τις Γραφές. Πρόκειται μόνο για ένα πλαίσιο σκέψης που έχουν οι άνθρωποι. Όμως, μια και φαίνεται να χρησιμοποιείται λίγο περισσότερο από ό,τι περίμενα, αποφάσισα να σταθώ αντιμέτωπος με την προκείμενη ιδέα από ΒΙΒΛΙΚΗΣ πλευράς.

Μετάφραση κατόπιν αδείας του άρθρου GOD WOULDN’T SEND ME THROUGH THE TRIBULATION.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *